Arafat22

135 tekstów – auto­rem jest Ara­fat22.

Maratończyk

Urodzo­ny wśród łez szczęścia
gołą stopą ruszył w świat.
Wte­dy był jak czys­ta kartka
którą ma za­pisać czas.

W życiu brat­niej duszy szukał
wciąż do przo­du moc­no gnał.
Wiele ra­zy się przewrócił
często nad prze­paścią stał.

Sa­mot­ność zwal­czał dystansem
Ma­raton mu bra­tem był.
Znasz tą chwi­le gdy przed metą
bieg­niesz mi­mo bra­ku sił.

Cza­su nig­dy nie dogonił
w me­dalach go jed­nak skrył
Zniszczył sta­wy, set­ki butów
lecz przy­naj­mniej wie że żył. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 sierpnia 2018, 21:30

Zrozumieć talent

Było ich trzech w ko­lej­ce po talent
Miej­sce w sze­regu us­ta­lił los.
Pier­wszy chciał ska­kać co skok to dalej.
Dru­gi mieć siłę i bić jak młot.
Trze­ci chciał re­kord prędkości ustalić
w każdej czyn­ności wciąż liczył czas.
Jako [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 kwietnia 2018, 23:06

Spacer

Stąpam po niebie, sam gdzieś bez celu
szu­kając tych, których dziś z na­mi nie ma.
Jes­tem zam­knięty, wie­czny labirynt
każda z tych li­ter wy­ciąga mnie z cienia.
Mo­je enig­ma, tu życie skryłem
mój kod Da Vin­ci, to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lutego 2018, 22:08

Kryształy

Ja­kiego kształtu są dziś kryształy
dzielo­ne przez mróz i pro­mień słońca.
Ciepło po­ran­ka całe zabrały
mają zaś list od mroźne­go gońca.
W nim dob­rze wiado­mość ode mnie skryta
stop­nieje gdy uj­rzy Twój piękny wzrok.
To dzięki To­bie mogę [...] — czytaj całość

wiersz • 16 stycznia 2018, 11:16

Biegłem , zat­rzy­małem, do­ceniłem , dojrzałem.
Biegłem, zna­lazłem , kocham , na zawsze.
Bieg­niemy , żyje­my , szczęśli­wi , umrzemy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2017, 23:27

Pianino

Dźwięk uśpiony nig­dy nie umarł
daj mu nadzieje i połóż dłoń.
W ser­cu choć cisza i późna zima
zbudzi wnet wiosnę ten jedn ton.
Kurz przyk­rył wszys­tko otu­lił puchem
mając wspólni­ka a był nim czas.
Chwyć więc ten zeszyt od­czy­taj nuty
a w tej mu­zyce dziś znaj­dziesz nas. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 października 2017, 23:17

Przyjaciele

Zaw­sze dy­wan miał w życiu czerwony
wi­tał go co dzień las zna­nych rąk.
Szedł więc przed siebie nie chcąc postoju
czas zaś od­mie­rzał mu złoty gong.
Raz się zat­rzy­mał by dać autograf
spoj­rzał gdzie za nim idzie ten tłum.
Lecz już nie było przy­jaz­nych dłoni
każdy us­ta­mi mu w ple­cy pluł.
Mo­rału szu­kaj więc w swoim życiu
czer­wo­ny dy­wan zniszczy nasz czas.
Zat­rzy­maj się i własną dłonią
sprawdź czy na­dal suchą masz twarz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 września 2017, 21:34

Do końca

Gdy los każe Ci upaść
mo­ja ręka tam będzie.
Skarcę go i podniosę
nim upad­nie me szczęście.
A gdy ze mną stoczy bój
mając władze jak Cezar.
Wykręcę w górę ten kciuk
nim odejdę do nieba. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 sierpnia 2017, 23:24

Odpowiedz

Złama­ne pal­ce, przek­leństwo poety
rzu­cam mo­netą by wy­padł orzeł.
Jeśli w swe dłonie los jej nie chwyci
jaką dziś cenę zapłacę boże?

Byłeś tam ze mną kiedy się poddał
cze­mu ten ciężar miał siłę zabić.
Czas Cię rozliczyć, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2017, 01:22

Sam wśród wielu

Po stro­nie ser­ca nosze nienawiść
rośnie z dniem każdym, sam się jej boje.
Wielu zna­jomych wciąż no­si maski
fałsz wchodzi w życie, jak koń wszedł w Troje.
Ko­go ob­chodzi mo­je potknięcie
lub ce­na te­go bym mógł znów wstać.
Za bra­ta od­dam krop­le krwi swoje
lecz ilu z was na ten ruch jest stać ? 

wiersz • 8 sierpnia 2017, 13:24

Arafat22

"..Atrament uczonego i krew męczennika mają w niebie tę samą wartość.."

Zeszyty
  • Arafat22 – "Jeśli uczu­cie które otaczasz drugą osobę jest tak moc­ne że się go boisz to jest praw­dzi­wa miłość "

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arafat22

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 sierpnia 2018, 08:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maratończyk

17 sierpnia 2018, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

6 kwietnia 2018, 02:37oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zrozumieć ta­lent

5 kwietnia 2018, 23:17Papużka sko­men­to­wał tek­st Zrozumieć ta­lent

5 kwietnia 2018, 23:06Arafat22 do­dał no­wy tek­st Zrozumieć ta­lent

17 lutego 2018, 12:16zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Spacer

7 lutego 2018, 22:08Arafat22 do­dał no­wy tek­st Spacer

16 stycznia 2018, 11:16Arafat22 do­dał no­wy tek­st Kryształy

4 października 2017, 23:27Arafat22 do­dał no­wy tek­st Biegłem , zat­rzy­małem, do­ceniłem [...]

4 października 2017, 23:17Arafat22 do­dał no­wy tek­st Pianino